Σύμβουλος Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής


 Προϋποθέσεις Πιστοποίησης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική έκθεση/Πρόταση της Επιτροπής Σχήματος ( Τεχνικής Επιτροπής) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διευθυντή και το Δ.Σ  του ΔΙΦΟΠ   με την παράλληλη ενημέρωση του Σχήματος Αμεροληψίας  συμφωνούνται τα ακόλουθα:

 

Η πιστοποίηση του παρόντος σχήματος είναι συνδεδεμένη με την παρακολούθηση από την μεριά των υποψηφίων, ενός προγράμματος  επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας  ωρών.

(επισυνάπτεται στο παράρτημα 1 το αντίστοιχο  syllabus του προγράμματος).

 

Η σκοπιμότητα της παρακολούθησης  προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται αναγκαία.

Η  ενίσχυση του γνώσεων και του Υποψηφίου  προς Πιστοποίηση  με εξειδικευμένες  και εφαρμοσμένες γνώσεις ,  διασφαλίζει  την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της πιστοποίησης με την αντίστοιχη ακαδημαϊκή και παιδαγωγική   τεκμηρίωση.

Οι πιστοποιημένος «Ειδικός Αγροδιατροφικού Τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής» θα έχει την δυνατότητα να  αποδεικνύει :

Ο υποψήφιος «Ειδικός Αγροδιατροφικού Τουρισμού και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής» προκειμένου να ανταποκριθεί στην εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσει για να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσει και δεξιότητες οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν στη πιστοποίηση της ειδικότητας στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων κατά  ISO / IEC 17024, θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα: 

Τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι κατ΄ ελάχιστο:

Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΑΣΤΕ, ή άλλων ισότιμων σχολών

Απόφοιτοι Γυμνασίου - Επαγγελματική εμπειρία 3 χρόνια –Φοίτηση στο τμήμα μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ για οινοχόους 

Απόφοιτοι Γυμνασίου –Επαγγελματική εμπειρία 4 χρόνια –Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3)

Απόφοιτοι Λυκείου– Επαγγελματική Εμπειρία 2 χρόνια - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3)

Απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης) ειδικότητας Οινοχόου

Η πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας   αποτελεί πρόσθετο προσόν

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

Χωρίς να είναι απαραίτητη , αποτελεί πρόσθετο προσόν αν οι υποψήφιοι  Οινοχόοι   έχουν μια καλή  γνώση και επαγγελματική εμπειρία γύρω από τον τομέα των γευσιγνωσίας και του κρασιού  καθώς επίσης και του τομέα της εστίασης.

 

Γενικές δεξιότητες ( generic skills)

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες , όπως ευχέρεια στην επικοινωνία , αγωγή και ευγενική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά  το υποψηφίους πελάτες τους και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού με τους συναδέλφους  και προϊσταμένους  τους στους χώρους εργασίας.

 

Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στον τομέα της ειδικότητας του Οινοχόου. Η πιστοποίηση του παρόντος σχήματος είναι συνδεδεμένο με την παρακολούθηση από την μεριά των υποψηφίων, προγράμματος  επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια μεταξύ 250 έως 300 ωρών

 

α. σε επίπεδο γνώσεων

α.1 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις για τους διάφορους τύπους του εναλλακτικού και ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού , τη συνεισφορά του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και να διαχειρίζονται θέματα αναφορικά με τους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς

α.2 Δημιουργία τουριστικών εμπειριών

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των προσδοκιών τους

α.3 Νομικό πλαίσιο και Δεοντολογία στο τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοούν το τουριστικό και ταξιδιωτικό δίκαιο και να αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη τουριστική βιομηχανία

α.4 Ψυχολογία και Συμπεριφορά του επισκέπτη

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην έρευνα της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών/επισκεπτών και στην ανάλυση των διαδικασιών λήψης απόφασης και β) να αντιλαμβάνονται και να υιοθετούν  τους τρόπους με τους οποίους η παρακίνηση και το κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον μπορούν να συνδυαστούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού εναλλακτικών υπηρεσιών και εμπειριών τουρισμού, ώστε να οδηγήσουν στη συνδημιουργία αξίας.

α.5 Ηγεσία και Δεξιότητες Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικής διοίκησης του τουρισμού , ανθρωπίνων πόρων , ηγεσίας , επίλυσης προβλημάτων , λήψη αποφάσεων για τη παροχή εναλλακτικών /υπαίθριων τουριστικών εμπειριών

α.6 Χρηματοοικονομικά /Κοστολόγηση /Τιμολόγηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εφαρμοσμένες γνώσεις σε σχέση με τη διοικητική λογιστική των επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού , χρήσης οικονομικών πληροφοριών , προγραμματισμό λήψη αποφάσεων και έλεγχο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

α.7 Εισαγωγή στις υπαίθριες δραστηριότητες και ορεινό περιβάλλον και διαβίωση στη φύση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις αναφορικά με την ανάλυση του αθλητικού τουριστικού προϊόντος/ η κατανόηση της αγοράς των ορεινών δραστηριοτήτων/ το αντικείμενο  των προγραμμάτων αναψυχής / ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση των δράσεων. Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν βιωματικές γνώσεις  στη κατανόηση και ανάγνωση χαρτών , πλοήγησης με την βοήθεια πυξίδας, σχεδιασμός μιας ορεινής δράσης , και βασικές αρχές διαβίωσης στη φύση.

α.8 Εισαγωγή στις υπαίθριες δραστηριότητες σε υγρό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοούν την έννοια του ελεύθερου χρόνου και των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα αναψυχής/ αναγνώριση της αγοράς των δραστηριοτήτων σε υγρό περιβάλλον και οι διαφορές τους / εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ στις αθλητικές και αναψυχικές τουριστικές υπηρεσίες.

α.9 Γαστρονομικός Τουρισμός

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις σε σχέση με το φαγητό /ποτό γαστρονομία και τουρισμό και την συνεισφορά τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

α.10 Αγροτοτουρισμός: Αρχές και Πρακτικές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας αγροτοτουριστικής εμπειρίας .

β. Δεξιότητες

Επικοινωνίας

Διαβίωσης στη φύση

Προσανατολισμός με τη χρήση χαρτών και πυξίδας

Διαχείριση Κρίσεων γ. Σε επίπεδο ικανοτήτων

 

  • Μεταδοτικότητα
  • Μεθοδικότητα
  • Ακρίβεια Αντίληψης
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Κοινωνική Αντίληψη

 

Η παρούσα προϋπόθεση πιστοποίησης δεν επηρεάζει την αμεροληψία και την ελεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων προς πιστοποίηση στο συγκεκριμένο σχήμα.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσφέρονται από εκπαιδευτικούς φορείς και δίνουν την δυνατότητα στους υποψηφίους  της ελεύθερης επιλογής αναφορικά με την προαπαιτούμενη επαγγελματική τους κατάρτιση και εξειδίκευση.

 

Διάρκεια Ισχύος του Πιστοποιητικού

 

Το Πιστοποιητικό «Σύμβουλος εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής»  έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη . Μετά την λήξη του ο κάτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει εάν το επιθυμεί τις προβλεπόμενες από τον Κ.6 Κανονισμό Πιστοποίησης.

DOWNLOADS:
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος