ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για την εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17024:2012 διενεργούνται ετήσιες Ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  του ΔΙΦΟΠ.

Η Ανασκόπηση Διοίκησης διεξάγεται τακτικά μία φορά το χρόνο στο τέλος του έτους ή έκτακτα όποτε ο Διευθύνων Σύμβουλος   κρίνουν αναγκαίο.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η  Διοίκηση της Εταιρείας, όπου ως Διοίκηση εννοείται ο Διευθυντής του φορέα καθώς και οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων του επίσημου και εγκεκριμένου Οργανογράμματος.  

Τα θέματα που εξετάζονται (χωρίς να είναι τα μόνα) συνήθως είναι:

 • Πεπραγμένα από την προηγούμενη συνάντηση
 • Αλλαγές στην Οργανωτική Δομή της Εταιρείας.
 • Αλλαγές  στα Σχήματα  Πιστοποίησης της Εταιρείας.
 • Εισαγωγή νέων  Σχημάτων Πιστοποίησης
 • Ανάγκες σε πόρους (εξοπλισμό, προσωπικό και εκπαίδευση).
 • Αλλαγές σε Νομοθεσία και Κανονισμούς που επηρεάζουν τα Σχήματα Πιστοποίησης
 • Αλλαγές στο ΣΔΠ.
 • Στόχοι Ποιότητας και Επιχειρηματικοί Στόχοι
 • Αποτελέσματα Εσωτερικών και Εξωτερικών Επιθεωρήσεων.
 • Μη συμμορφώσεις.
 • Υλοποίηση και αποτελεσματικότητα  Διορθωτικών  και Προληπτικών  Ενεργειών 
 • Ενστάσεις.
 • Παράπονα Πελατών.
 • Ικανοποίηση Πελατών.
 • Ανατροφοδότηση από αιτούντες, υποψηφίους, πιστοποιημένους και εμπλεκόμενα με τα Σχήματα Πιστοποίησης μέρη.
 • Επίδοση  Εξεταστικών Κέντρων και Επιτηρητών.
 • Επίδοση διεργασιών
 • Αξιολόγηση προσωπικού.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των παραμέτρων επικινδυνότητας και αστικής ευθύνης και προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης και πρόληψης.
 • Οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε.
 • Οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες.


Εκτός από τις τακτικές Ανασκοπήσεις της Διοίκησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και έκτακτες Ανασκοπήσεις στην περίπτωση που παρουσιάζονται συνεχή και εκτενή προβλήματα στα Σχήματα Πιστοποίησης ή στη λειτουργία του ΣΔΠ όπως και η σχετική Διαδικασία Δ4, Ανασκόπηση Διοίκησης, περιγράφει.