ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας για την έκδοση Πιστοποιητικών αρκεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη διαδικασία Πιστοποίησης και να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα. συμπληρώνοντας μία Αίτηση Υποψηφίου με τα στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή την αποστέλλει στην έδρα του φορέα.

Ο φορέας δεν επιτρέπεται να πιστοποιεί φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση με αυτόν ή τα οποία συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους, εταίρους ή εργαζόμενους σε αυτόν.

Ο ΔΙΦΟΠ δεσμεύεται ότι:

1. Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της και στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997).

2. Η μέθοδος αξιολόγησης του υποψηφίου δεν επηρεάζεται από τα προσωπικά του δεδομένα.

Για να συμμετάσχει σε εξετάσεις αρκεί να δηλώσει την πρόθεσή του 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα διενέργειας εξετάσεων.

Για να συμμετέχει σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την το φορέα δεν είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο.

DOWNLOADS:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ