ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΙΦΟΠ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6  ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103382467  φαξ. 2103626241
E mail : infodifop@uhc.gr, aglezakou@uhc.gr